Others

BC10064 | 1435-43-4 | 1-chloro-3,5-difluorobenzene

1435-43-4

1-chloro-3,5-difluorobenzene

Learn More
BC10065 | 60230-36-6 | 2,6-Difluorobenzenesulfonyl chloride

60230-36-6

2,6-Difluorobenzenesulfonyl chloride

Learn More
BC10066 | 69395-13-7 | 4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile

69395-13-7

4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile

Learn More
BC10067 | 94569-84-3 | 2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde

94569-84-3

2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde

Learn More
BC10068 | 385-02-4 | 2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid

385-02-4

2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid

Learn More
BC10069 | 201789-28-8 | 2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile

201789-28-8

2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile

Learn More
BC10070 | 167858-56-2 | 1-BroMo-2-fluoro-4-propylbenzene

167858-56-2

1-BroMo-2-fluoro-4-propylbenzene

Learn More
BC10071 | 104-10-9 | 2-(4-Aminophenyl)ethanol

104-10-9

2-(4-Aminophenyl)ethanol

Learn More
BC10072 | 7163-50-0 | 2-(4-Methylphenyl)-2-oxoacetic acid

7163-50-0

2-(4-Methylphenyl)-2-oxoacetic acid

Learn More